Medezeggenschapsraad (MR) Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. 0m een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een MR die het overleg tussen beide groepen regelt.

De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit vier leden.Twee leden worden gekozen uit en door de ouders en twee leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.

De MR behandelt o.a. onderwerpen zoals:

• Verandering van de (onderwijskundige) doelstellingen van de school.

• Vaststelling of wijzigingen m.b.t. het schoolplan.

• Beëindiging, inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school.

• Deelnemen aan of ophouden met een onderwijskundig project of experiment.

• Benoeming of ontslag van de schoolleiding.

• Nieuwbouw of belangrijke uitbreiding van de school.

• Vaststellen en / of wijzigen van de regels omtrent veiligheid en gezondheid van leerlingen en leerkrachten.

• Het waken voor discriminatie in school, op welke grond dan ook.

Daarnaast zijn er regelmatig contacten met de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad en de OuderWerkGroep. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn - tenzij anders vermeld - openbaar.

U kunt voor het bijwonen van een vergadering contact opnemen met Jan Boven, leerkracht van groep 5/6. Zie ook onze contact pagina.